Teamutveckling

"När alla gör sitt bästa varje dag är det roligt att jobba"

För att skapa ett arbetsklimat och ett arbetssätt där medarbetarnas engagemang tillvaratas kan en pusselbit vara att utarbeta gemensamma spelregler och värdegrund som genom en öppen dialog tydliggörs. Detta teamutvecklingsarbete är ett långsiktigt arbete men också en investering för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet där den samlade kompetensen tillvaratas.  

Den modell vi använder som bakgrund inom för våra grupp- och ledarskapsinsatser är bl.a. Susan Wheelan`s modell IMGD - Integrated Model of Group Development, som bygger på hennes forskning om en grupps fem olika utvecklingsfaser samt ledarskapsbehovet kopplat till dessa faser. Dessutom använder vi Will Schultz teori FIRO som bygger på att människors beteende styrs av de olika unika behov och drivkrafter som varje människa har.

Ett ytterligare steg i teamutvecklingsarbetet är att medarbetaren genomför en DISK-profil som ökar förståelsen vad gäller den  egna beteendestilen och drivkrafterna. Genom en DISK-profil på gruppnivå ökar även förståelsen för teamets styrkor och svagheter samt vad som behöver göras för att utvecklas bra tillsammans. När den samlade bilden finns skapas en ännu större möjlighet att hitta alternativa vägar framåt.

I våra teamutvecklingsinsatser läggs fokus på att effektivisera samarbetet och kommunicera bättre, tydliggöra varandras roller, stärka arbetslaget och se de gemensamma styrkorna för att få hela gruppen att jobba åt samma mål och affärsinriktning.

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mera om dessa insatser